Random header image... Refresh for more!

Lyrics

I

fielè! kàmàdwà kàmàdwà kàmà 

fielè wòdjò wòdjò nàjò wòdjò wòdjò wòdjòm! 

hàsjù hàsjù jò wòdjò wòdjò jòm! fielè 

wójókómódó hàsjù hàsjù hàsjù 

doekuuniekiemiekie doekuuniekiemie 

miegiehèlálàmlà màlàhàlmà màlàhàlàmàlà hàlàmà 

clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!

miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmà

clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!

miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà

clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè! dàflòs 

clòm wòçópoe puu sfiexè wáçàpà ràqàbòr 

bóloetuu puu sfiexèbá! sfiexè wáçàpà kùrùneukeutìn! 

weegijnij rùkeutìn hùneupìvìdìm puus énijémédé puus

miegiehèlálàmàlàmà hàlàmà hà hàsjù hàlàmà hà
 

II

pá-oe fielè pá-oe kàmàdwà! pá-oe fielè kàmàdwà

fielè dwàjàmàkà kàwàjà kànàkà wàdjà 

miegiehèlálàmàlà fielè wàdjàmànò módoen 

miekiehèlá màhàlàmà clòm mákielá kielá 

màkielàhmà màhàgà fielè mà màhàgà 

fielè hàmà hàmà mà màhàgà clòm hólóvoe clòm! 

fielè màhàlàmà fiedèlá hà wòçópoetàs filè oe! fielè tàdòl 

dwàjà dwàjàmàkà kànàkàmàdjà wàdjàmànò 

wàdjàmànò sqievèbá màhàlàmàlà fielè dàflòz 

clòm! wòçópoepuus sfiexè! fielè kàmàdwà! 

wàçàpàpà! fielè bàròvooj! sqoeroeboevoej! 

uuriebrè bèrávaaj! oe pá-oe 

kùrùneutin weegijnij rùkeutin tìpì deu jàtçò zóloetuu 


III

uuriebriebèrávaaj fielè kàwàdjà kànàkà màdjà 

eemijneepìmìveudù kàwàdjà 

jàtçò zóloetuu jàtçò miejè mjá kàmàdwàkà puus! 

wòdjòkó wòdjòkó puus! doekuuniekie clòm! 

miekie fielè puus! kàmàdwà nàwòdjò djòm 

clòm aagies màdjà màdjà pè pè lè pè fielè módoen! 

doekuuniekie kàmànò wójoeduukiemie! 

gielè çáhàmà vàhòmómoe bloetuuf iezèdá wòçòpò wòçò 

quuquuluu quu! fiedèlá wàçàpà hàlàmà skoeruubiewèçá 


IV

fielè! kàmàdwà miejèmjá bàglò bòglò àpòpò miejèmjá? 

pòflópoefloe buupielè pá miejèmjá 

kàmàkàmà wòdjókókó doekuuniekie miekie fielè! pá 

kàmàdwà nàdjòwò fielè jòm wòdjòkó doekuu-niekiemiekienie 

pá jàtçò zóloetuu? ie dwàmònò mójoekwie wiekwiemie kiemiekie 

pè pè fielè pè pè ràkwàbòr bójoevuu skievèbà 

kùrùneukeutìn weegijnij 

fielè kàmàdwà hùnùpeuvìdìm 

kwàkjàkjàk fielè! miejè! àpòpò àj òj ój mó doen àpò 

fie lè dàf lòz àj hie mèl mè clòm àlàmà hàvà mòglò 


V

fielè!! kwàjdòmmòn! mòçò lóvoe! 

boedoezuu fielètá dàflòz wòçòpò 

hàlàmà màlà hàlàmà hàlà dwàjàmàkà dwàjàmàkàlàkàlà 

dwàjà màkàlàpò módoen

dwàjàmà dwàjàkà kàpòpò kàkàdjà!! 

kàpòpò wàçàpà kàpòpò wàçà kà 

fielè! kàpòpò wàçà kà

eemijeepìdeu jàmà làjòmòlò móloe 

wàdjàmànòpó doekuunie sqievèbá módoen 

fielè! kwàjdòmmòn kòmò

zòflóboe zuugiepè àpòpò kwàjdòmmòn