Imaginations 1 teksten

Klankencirkel 1: à – ò – ó – oe – uu – ie- è – á
Klankencirkel 2: ù – eu – ì – ee – ij

Uitspraak:

I
kwàj-dòm-mòn mó-doen nuu-mien
hie-mèl lá-vàl mò-gó-çoel
oel-tuuf ie-zè-dá á ò
xò-pó-foes suu-wief fè-çá-pá-wás
rà-qà-bòr ró-voe-joe-buus sie-bè-saar
zoe-buuf fie-lè-daaf là-bòf
xò-pò-foes suu-wief fè-çá-wás
qà-bà-jòr ró-voe-joe-buus sie-bè-saar
kù-rù-neu-tìn nì-rì-wee-gij-nij rù-kù-neu-tin
kù-rù-neu-tìn mì-dee-vij-dee nì-mì-veu-meu-nùm
zà-mà-jà-çò-mòl ló-joe-muu-mie-tè-çá (boes) má-tè-mieuu-toel ló-mò-jà
lò-xoof foe-guub-ie lè-bá-laaf
qwàj-dòm-mòn mó-doen nuu-mien nè-dá

Uitspraak:


II
mà-mò-nó-moek wuu-juu-die
gie-lè vám çà-mà-hò-mó-moe
boe-doe-zuu-zuu tie-lè-fá dà-dòl
sò-fò-poe-suu-wie-sie xie-pè-sè-fè-pè fá-wà-çà-pà
và-bròs-soo broe-ruu-jie-brè-já-brá-vá jaa-qaa-vraa-brá-já-qá-jaa-vaa
hù-nù-peu-vì-dìm pì-pee-mij-pee pì-vì-heu-peu-pù
jà-tò-çò-mó-loe zuu-mie-tè-çá zá-lè-hie uu-moej ó-lò-má
màl-zòz jó-toe çuu-mie-tè-çá má-tè-mieuu-toel ló-mò-já
bò-poo loe buu-pie-lè fè-xaa gaa-baa
sò-fò-poe-suu-wie xie-pè-sè-fè-pè fá-wà-çà-pà
qwàj-dòm-mòn mó-hoek wuu-juu-die nè-dá
vù-dù-deu pì-pì-mì-nì pì-pee-mij-pee hì-dì-deu-ùm
wùt greut krìt tree-nij ù-reu-teu-kì
ù-peu-pì-pì ee-mij ee-vì-deu-hùn
(èx-lè-baa-gaa-paa)

Uitspraak: