Random header image... Refresh for more!

Lyrics Imaginations 2

fielè! kàmàdwà kàmà
fielè wòdjò nàjò wòdjò wòdjòm!
hàsjù hàsjù jò wòdjò jòm! fielè
wójókómódó hàsjù
doekuuniekiemiekie doekuuniekiemie
miegiehèlálàmlà màlàhàlmà màlàhàlàmàlà hàlàmà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè! dàflòs
clòm wòçópoe puu sfiexè wáçàpà ràqàbòr
bóloetuu puu sfiexèbá! sfiexè wáçàpà kùrùneukeutìn!
weegijnij rùkeutìn hùneupìvìdìm puus énijémédé puus
miegiehèlálàmàlàmà hàlàmà hà hàsjù hàlàmà hà

páoe fielè páoe kàmàdwà! páoe fielè kàmàdwà
fielè dwàjàmàkà kàwàjà kànàkà wàdjà
miegiehèlálàmàlà fielè wàdjàmànò módoen
miekiehèlá màhàlàmà clòm mákielá kielá
màkielàhmà màhàgà fielè mà màhàgà
fielè hàmà hàmà mà màhàgà clòm hólóvoe clòm!
fielè màhàlàmà fiedèlá hà wòçópoetàs fielè oe! fielè tàdòl
dwàjà dwàjàmàkà kànàkàmàdjà wàdjàmànò
wàdjàmànò sqievèbá màhàlàmàlà fielè dàflòz
clòm! wòçópoepuus sfiexè! fielè kàmàdwà!
wàçàpàpà! fielè bàròvooj! sqoeroeboevoej!
uuriebrè bèrávaaj! oe páoe
kùrùneutin weegijnij rùkeutin tìpì deu jàtçò zóloetuu

uuriebriebèrávaaj fielè kàwàdjà kànàkà màdjà
eemijneepìmìveudù kàwàdjà
jàtçò zóloetuu jàtçò miejè mjá kàmàdwàkà puus!
wòdjòkó wòdjòkó puus! doekuuniekie clòm!
miekie fielè puus! kàmàdwà nàwòdjò djòm
clòm aagies màdjà màdjà pè pè lè pè fielè módoen!
doekuuniekie kàmànò wójoeduukiemie!
gielè çáhàmà vàhòmómoe bloetuuf iezèdá wòçòpò wòçò
quuquuluuquu! fiedèlá wàçàpà hàlàmà skoeruubiewèçá
fielè! kàmàdwà miejèmjá bàglò bòglò àpòpò miejèmjá?
pòflópoefloe buupielè pá miejèmjá
kàmàkàmà wòdjókókó doekuuniekie miekie fielè! pá
kàmàdwà nàdjòwò fielè jòm wòdjòkó doekuuniekiemiekienie
pá jàtçò zóloetuu? ie dwàmònò mójoekwie wiekwiemie kiemiekie
pè fielè pè ràkwàbòr bójoevuu skievèbà
kùrùneukeutìn weegijnij
fielè kàmàdwà hùnùpeuvìdìm
kwàkjàkjàk fielè! miejè! àpòpò àj ój módoen àpò
fielè dàflòz àj hiemèl mè clòm àlàmà hàvà mòglò

fielè!! kwàjdòmmòn! mòçò lóvoe!
boedoezuu fielètá dàflòz wòçòpò
hàlàmà màlà hàlàmà hàlà dwàjàmàkà dwàjàmàkàlàkàlà
dwàjà màkàlàpò módoen
dwàjàmà dwàjàkà kàpòpò kàkàdjà!!
kàpòpò wàçàpà kàpòpò wàçà kà
fielè! kàpòpò wàçà kà
eemijeepìdeu jàmà làjòmòlò móloe
wàdjàmànòpó doekuunie sqievèbá módoen
fielè! kwàjdòmmòn kòmò
zòflóboe zuugiepè àpòpò kwàjdòmmòn