Random header image... Refresh for more!

Imaginations 2 – lyrics

Klankencirkel 1: à – ò – ó – oe – uu – ie- è – á
Klankencirkel 2: ù – eu – ì – ee – ij

Uitspraak

Lyrics:
A
fielè! kàmàdwà kàmàdwà kàmà 
fielè wòdjò wòdjò nàjò wòdjò wòdjò wòdjòm!
hàsjù hàsjù jò wòdjò wòdjò jòm! fielè

B
wójókómódó hàsjù hàsjù hàsjù
doekuuniekiemiekie doekuuniekiemie
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà hàlàmà

C
clòm hólóvoe clòm! clòm bólo-tuu fielè!
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmà

D
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!
miegiehèlá- làmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè! dàflòs
clòm wòçópoe puu sfiexè wáçàpà ràqàbòr
bóloetuu puu sfiexèbá! sfiexè wáçàpà kùrùneukeutìn!
weegijnij rùkeutìn hùneupìvìdìm puus énij-é-médé puus
miegiehèlálàmàlàmà hàlàmà hà hàsjù hàlàmà hà

E
pá-oe fielè pá-oe kàmàdwà! pá-oe fielè kàmàdwà

F
fielè dwàjàmàkà kàwàdjà kànàkà wàdjà
miegiehèlálàmàlà fielè wàdjàmànò módoen
miekiehèlá mà màhàlàmà clòm mákielá kielá

G
màkielàhàmà màhàgà fielè mà màhàgà
fielè hàmà hàmà mà màhàgà clòm hólóvoe clòm!
fielè màhàlàmà fiedèlá hà wòçópoetàs fielè oe! fielè tàdòl

H
dwàjà dwàjàmàkà kànàkàmàdjà wàdjàmànò
wàdjàmànò sqievèbá màhàlàmàlà fielè dàflòz

I
clòm! wòçópoe puus sfiexè! fielè kàmàdwà!
wàçàpàpà! fielè bàròvooj! sqoeroeboevoej!
uuriebrè bèrávaaj! oe pá-oe

J
kùrùneutin weegijnij rùkeutin tìpì deu jàtçò zóloetuu

K
uuriebriebèrávaaj fielè kàwàdjà kànàkà màdjà
eemijneepìmìveudù kàwàdjà

L
jàtçò zóloetuu jàtçò miejè mjá kàmàdwàkà puus!
wòdjòkó wòdjòkó puus! doekuuniekie clòm!
miekie fie-è puus! kàmàdwà nàwòdjò djòm
clòm aagies màdjà màdjà pè pè lè pè fielè módoen!

M
doekuuniekie kàmànò wójoeduukiemie!
gielè çáhàmà vàhòmómoe bloetuuf iezèdá wòçòpò wòçò
quuquuluu quu! fiedèlá wàçàpà hàlàmà skoeruubiewèçá

N
fielè! kàmàdwà miejèmjá bàglò bòglò àpòpò miejèmjá?
pòflópoefloe buupielè pá miejèmjá
kàmàkàmà wòdjókókó doekuuniekie miekie fielè! pá

O
kàmàdwà nàdjò-wò fielè jòm wòdjòkó doekuuniekiemiekienie
pá jàtçò zóloetuu? ie dwàmònò mójoekwie wiekwiemie kiemiekie
pè pè fielè pè pè ràkwàbòr bójoevuu skievèbà
kùrùneukeutìn weegijnij

P
fielè kàmàdwà hùnùpeuvìdìm

Q
kwàkjàkjàk fielè! miejè! àpòpò àj òj ój módoen àpò
fielè dàflòz àj hiemèl mè clòm àlàmà hàvà mòglò

R
fielè!! kwàjdòmmòn! mòçò lóvoe!
boedoezuu fielè-tá dàflòz wòçòpò
hàlàmà màlà hàlàmà hàlà dwàjàmàkà dwàjàmàkàlàkàlà
dwàjà màkàlàpò módoen

S
dwàjà-mà dwàjàkà kàpòpò kàkàdjà!!
kàpòpò wàçàpà kàpòpò wàçà kà
fielè! kàpòpò wàçà kà

T
eemijeepìdeu jàmà làjòmòlò móloe
wàdjàmànòpó doekuunie sqievèbá módoen

U
fielè! kwàjdòmmòn kòmò
zòflóboe zuugiepè àpòpò kwàjdòmmòn