Random header image... Refresh for more!

Imaginations 2 nieuw

A
fie-lè! kà-mà-dwà kà-mà-dwà kà-mà
fie-lè wò-djò wò-djò nà-jò wò-djò wò-djò wò-djòm!
hàs-jù hàs-jù jò wò-djò wò-djò jòm! fie-lè
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/A.mp3 

B
wó-jó-kó-mó-dó hàs-jù hàs-jù hàs-jù
doe-kuu-nie-kie-mie-kie doe-kuu-nie-kie-mie
mie-gie-hè-lá-là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà-là hà-là-mà 

C
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-loe-tuu fie-lè!
mie-gie-hè-lá-là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà

D
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-loe-tuu fie-lè!
mie-gie-hè-lá- là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà-là
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-loe-tuu fie-lè! dàf-lòs
clòm wò-çó-poe puu sfie-xè wá-çà-pà rà-qà-bòr
bó-loe-tuu puu sfie-xè-bá! sfie-xè wá-çà-pà kù-rù-neu-keu-tìn! 

wee-gij-nij rù-keu-tìn hù-neu-pì-vì-dìm puus é-nij-é-mé-dé puus

mie-gie-hè-lá-là-mà-là-mà hà-là-mà hà hàs-jù hà-là-mà hà 

E

pá-oe fie-lè pá-oe kà-mà-dwà! pá-oe fie-lè kà-mà-dwà

F

fie-lè dwà-jà-mà-kà kà-wàd-jà kà-nà-kà wàd-jà 

mie-gie-hè-lá-là-mà-là fie-lè wàd-jà-mà-nò mó-doen 

mie-kie-hè-lá mà mà-hà-là-mà clòm má-kie-lá kie-lá 

G

mà-kie-là-hà-mà mà-hà-gà fie-lè mà mà-hà-gà 

fie-lè hà-mà hà-mà mà mà-hà-gà clòm hó-ló-voe clòm! 

fie-lè mà-hà-là-mà fie-dè-lá hà wò-çó-poe-tàs fie-lè oe! fie-lè tà-dòl 

H  

dwà-jà dwà-jà-mà-kà kà-nà-kà-mà-djà wà-djà-mà-nò 

wà-djà-mà-nò sqie-vè-bá mà-hà-là-mà-là fie-lè dàf-lòz 

I

clòm! wò-çó-poe-puus sfie-xè! fie-lè kà-mà-dwà! 

wà-çà-pà-pà! fie-lè bà-rò-vooj! sqoe-roe-boe-voej! 

uu-rie-brè bè-rá-vaaj! oe pá-oe 

J

kù-rù-neu-tin wee-gij-nij rù-keu-tin tì-pì deu jàt-çò zó-loe tuu 

K

uu-rie-brie-bè-rá-vaaj fie-lè kà-wà-djà kà-nà-kà mà-djà 

ee-mij-nee-pì-mì-veu-dù kà-wà-djà 

L

jàt-çò zó-loe-tuu jàt-çò mie-jè mjá kà-mà-dwà-kà puus! 

wò-djò-kó wò-djò-kó puus! doe-kuu-nie-kie clòm! 

mie-kie fie-lè puus! kà-mà-dwà nà-wò-djò djòm 

clòm aa-gies mà-djà mà-djà pè pè lè pè fie-lè mó-doen! 

M

doe-kuu-nie-kie kà-mà-nò wó-joe-duu-kie-mie! 

gie-lè çá-hà-mà và-hò-mó-moe bloe-tuuf ie-zè-dá wò-çò-pò wò-çò 

quu-quu-luu quu! fie-dè-lá wà-çà-pà hà-là-mà skoe-ruu-bie-wè-çá 

N

fie-lè! kà-mà-dwà mie-jè-mjá bàg-lò bòg-lò à-pò-pò mie-jè-mjá? 

pòf-ló-poef-loe buu-pie-lè pá mie-jè-mjá 

kà-mà-kà-mà wòd-jó-kó-kó doe-kuu-nie-kie mie-kie fie-lè! pá 

O

kà-mà-dwà nà-djò-wò fie-lè jòm wòd-jò-kó doe-kuu-nie-kie-mie-kie-nie 

pá jàt-çò zó-loe-tuu? ie dwà-mò-nò mó-joe-kwie wie-kwie-mie kie-mie-kie 

pè pè fie-lè pè pè rà-kwà-bòr bó-joe-vuu skie-vè-bà 

kù-rù-neu-keu-tìn wee-gij-nij 

P

fie-lè kà-mà-dwà hù-nù-peu-vì-dìm 

Q

kwàk-jàk-jàk fie-lè! mie-jè! à-pò-pò àj òj ój mó doen à-pò 

fie lè dàf lòz àj hie mèl mè clòm à-là-mà hà-và mò-glò 

R

fie-lè!! kwàj-dòm-mòn! mò-çò ló-voe! 

boe-doe-zuu fie-lè-tá dàf-lòz wò-çò-pò 

hà-là-mà mà-là hà-là-mà hà-là dwà-jà-mà-kà dwà-jà-mà-kà-là-kà-là 

dwà-jà mà-kà-là-pò mó-doen 

S

dwà-jà-mà dwà-jà-kà kà-pò-pò kà-kà-djà!! 

kà-pò-pò wà-çà-pà kà-pò-pò wà-çà kà 

fie-lè! kà-pò-pò wà-çà kà 

T

ee-mij-ee-pì-deu jà-mà là-jò-mò-lò mó-loe 

wàd-jà-mà-nò-pó doe-kuu-nie sqie-vè-bá mó-doen 

U

fie-lè! kwàj-dòm-mòn kò-mò

zò-fló-boe zuu-gie-pè à-pò-pò kwàj-dòm-mòn 

      B