Random header image... Refresh for more!

Imaginations 2 lyrics


fielè! kàmàdwà kàmàdwà kàmà 
fielè wòdjò wòdjò nàjò wòdjò wòdjò wòdjòm!
hàsjù hàsjù jò wòdjò wòdjò jòm! fielè

wójókómódó hàsjù hàsjù hàsjù
doekuuniekiemiekie doekuuniekiemie
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà hàlàmà

clòm hólóvoe clòm! clòm bólo-tuu fielè!
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmà

clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!
miegiehèlá- làmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè! dàflòs
clòm wòçópoe puu sfiexè wáçàpà ràqàbòr
bóloetuu puu sfiexèbá! sfiexè wáçàpà kùrùneukeutìn!
weegijnij rùkeutìn hùneupìvìdìm puus énij-é-médé puus
miegiehèlálàmàlàmà hàlàmà hà hàsjù hàlàmà hà

páoe fielè pá-oe kàmàdwà! pá-oe fielè kàmàdwà

fielè dwàjàmàkà kàwàdjà kànàkà wàdjà
miegiehèlálàmàlà fielè wàdjàmànò módoen
miekiehèlá mà màhàlàmà clòm mákielá kielá

màkielàhàmà màhàgà fielè mà màhàgà
fielè hàmà hàmà mà màhàgà clòm hólóvoe clòm!
fielè màhàlàmà fiedèlá hà wòçópoetàs fielè oe! fielè tàdòl

dwàjà dwàjàmàkà kànàkàmàdjà wàdjàmànò
wàdjàmànò sqievèbá màhàlàmàlà fielè dàflòz

clòm! wòçópoe puus sfiexè! fielè kàmàdwà!
wàçàpàpà! fielè bàròvooj! sqoeroeboevoej!
uuriebrè bèrávaaj! oe pá-oe

kùrùneutin weegijnij rùkeutin tìpì deu jàtçò zóloetuu

uuriebriebèrávaaj fielè kàwàdjà kànàkà màdjà
eemijneepìmìveudù kàwàdjà

jàtçò zóloetuu jàtçò miejè mjá kàmàdwàkà puus!
wòdjòkó wòdjòkó puus! doekuuniekie clòm!
miekie fie-è puus! kàmàdwà nàwòdjò djòm
clòm aagies màdjà màdjà pè pè lè pè fielè módoen!

doekuuniekie kàmànò wójoeduukiemie!
gielè çáhàmà vàhòmómoe bloetuuf iezèdá wòçòpò wòçò
quuquuluu quu! fiedèlá wàçàpà hàlàmà skoeruubiewèçá

fielè! kàmàdwà miejèmjá bàglò bòglò àpòpò miejèmjá?
pòflópoefloe buupielè pá miejèmjá
kàmàkàmà wòdjókókó doekuuniekie miekie fielè! pá

kàmàdwà nàdjò-wò fielè jòm wòdjòkó doekuuniekiemiekienie
pá jàtçò zóloetuu? ie dwàmònò mójoekwie wiekwiemie kiemiekie
pè pè fielè pè pè ràkwàbòr bójoevuu skievèbà
kùrùneukeutìn weegijnij

fielè kàmàdwà hùnùpeuvìdìm

kwàkjàkjàk fielè! miejè! àpòpò àj òj ój módoen àpò
fielè dàflòz àj hiemèl mè clòm àlàmà hàvà mòglò

fielè!! kwàjdòmmòn! mòçò lóvoe!
boedoezuu fielè-tá dàflòz wòçòpò
hàlàmà màlà hàlàmà hàlà dwàjàmàkà dwàjàmàkàlàkàlà
dwàjà màkàlàpò módoen

dwàjà-mà dwàjàkà kàpòpò kàkàdjà!!
kàpòpò wàçàpà kàpòpò wàçà kà
fielè! kàpòpò wàçà kà

eemijeepìdeu jàmà làjòmòlò móloe
wàdjàmànòpó doekuunie sqievèbá módoen

fielè! kwàjdòmmòn kòmò
zòflóboe zuugiepè àpòpò kwàjdòmmòn