Random header image... Refresh for more!

Imaginations 2 lyrics


A
fielè! kàmàdwà kàmàdwà kàmà 
fielè wòdjò wòdjò nàjò wòdjò wòdjò wòdjòm!
hàsjù hàsjù jò wòdjò wòdjò jòm! fielè

      A

 

B
wójókómódó hàsjù hàsjù hàsjù
doekuuniekiemiekie doekuuniekiemie
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà hàlàmà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/B.mp3

C
clòm hólóvoe clòm! clòm bólotuu fielè!
miegiehèlálàmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/C.mp3

D
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè!
miegiehèlá- làmàlà màlàhàlàmà màlàhàlàmàlà
clòm hólóvoe clòm! clòm bóloetuu fielè! dàflòs
clòm wòçópoe puu sfiexè wáçàpà ràqàbòr
bóloetuu puu sfiexèbá! sfiexè wáçàpà kùrùneukeutìn!
weegijnij rùkeutìn hùneupìvìdìm puus énij-é-médé puus
miegiehèlálàmàlàmà hàlàmà hà hàsjù hàlàmà hà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/D.mp3

E
pá-oe fielè pá-oe kàmàdwà! pá-oe fielè kàmàdwà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/E.mp3

F
fielè dwàjàmàkà kàwàdjà kànàkà wàdjà
miegiehèlálàmàlà fielè wàdjàmànò módoen
miekiehèlá mà màhàlàmà clòm mákielá kielá
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/F.mp3

G
màkielàhàmà màhàgà fielè mà màhàgà
fielè hàmà hàmà mà màhàgà clòm hólóvoe clòm!
fielè màhàlàmà fiedèlá hà wòçópoetàs fielè oe! fielè tàdòl
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/G.mp3

H
dwàjà dwàjàmàkà kànàkàmàdjà wàdjàmànò
wàdjàmànò sqievèbá màhàlàmàlà fielè dàflòz
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/H.mp3

I
clòm! wòçópoe puus sfiexè! fielè kàmàdwà!
wàçàpàpà! fielè bàròvooj! sqoeroeboevoej!
uuriebrè bèrávaaj! oe pá-oe
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/I.mp3

J
kùrùneutin weegijnij rùkeutin tìpì deu jàtçò zóloetuu
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/J.mp3

K
uuriebriebèrávaaj fielè kàwàdjà kànàkà màdjà
eemijneepìmìveudù kàwàdjà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/K.mp3

L
jàtçò zóloetuu jàtçò miejè mjá kàmàdwàkà puus!
wòdjòkó wòdjòkó puus! doekuuniekie clòm!
miekie fie-è puus! kàmàdwà nàwòdjò djòm
clòm aagies màdjà màdjà pè pè lè pè fielè módoen!
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/L.mp3

M
doekuuniekie kàmànò wójoeduukiemie!
gielè çáhàmà vàhòmómoe bloetuuf iezèdá wòçòpò wòçò
quuquuluu quu! fiedèlá wàçàpà hàlàmà skoeruubiewèçá
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/M.mp3

N
fielè! kàmàdwà miejèmjá bàglò bòglò àpòpò miejèmjá?
pòflópoefloe buupielè pá miejèmjá
kàmàkàmà wòdjókókó doekuuniekie miekie fielè! pá
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/N.mp3

O
kàmàdwà nàdjòwò fielè jòm wòdjòkó doekuuniekiemiekienie
pá jàtçò zóloetuu? ie dwàmònò mójoekwie wiekwiemie kiemiekie
pè pè fielè pè pè ràkwàbòr bójoevuu skievèbà
kùrùneukeutìn weegijnij
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/O.mp3

P
fielè kàmàdwà hùnùpeuvìdìm
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/P.mp3

Q
kwàkjàkjàk fielè! miejè! àpòpò àj òj ój módoen àpò
fielè dàflòz àj hiemèl mè clòm àlàmà hàvà mòglò
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/Q.mp3

R
fielè!! kwàjdòmmòn! mòçò lóvoe!
boedoezuu fielètá dàflòz wòçòpò
hàlàmà màlà hàlàmà hàlà dwàjàmàkà dwàjàmàkàlàkàlà
dwàjà màkàlàpò módoen
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/R.mp3

S
dwàjà-mà dwàjàkà kàpòpò kàkàdjà!!
kàpòpò wàçàpà kàpòpò wàçà kà
fielè! kàpòpò wàçà kà
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/S.mp3

T
eemijeepìdeu jàmà làjòmòlò móloe
wàdjàmànòpó doekuunie sqievèbá módoen
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/T.mp3

U
fielè! kwàjdòmmòn kòmò
zòflóboe zuugiepè àpòpò kwàjdòmmòn
https://robertnasveld.com/wp-content/uploads/2023/10/U.mp3