Imaginations 2 lyrics

Sound circle 1: à – ò – ó – oe – uu – ie- è – á
Sound circle 2: ù – eu – ì – ee – ij[:]

Pronunciation:

Lyrics


A
fie-lè! kà-mà-dwà kà-mà-dwà kà-mà 
fie-lè wò-djò wò-djò nà-jò wò-djò wò-djò wò-djòm!
hàs-jù hàs-jù jò wò-djò wò-djò jòm! fie-lè

B
wó-jó-kó-mó-dó hàs-jù hàs-jù hàs-jù
doe-kuu-nie-kie-mie-kie doe-kuu-nie-kie-mie
mie-gie-hè-lá-là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà-là hà-là-mà

C
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-lo-tuu fie-lè!
mie-gie-hè-lá-là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà

D
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-loe-tuu fie-lè!
mie-gie-hè-lá- là-mà-là mà-là-hà-là-mà mà-là-hà-là-mà-là
clòm hó-ló-voe clòm! clòm bó-loe-tuu fie-lè! dàf-lòs
clòm wò-çó-poe puu sfie-xè wá-çà-pà rà-qà-bòr
bó-loe-tuu puu sfie-xè-bá! sfie-xè wá-çà-pà kù-rù-neu-keu-tìn!
wee-gij-nij rù-keu-tìn hù-neu-pì-vì-dìm puus é-nij-é-mé-dé puus
mie-gie-hè-lá-là-mà-là-mà hà-là-mà hà hàs-jù hà-là-mà hà

E
pá-oe fie-lè pá-oe kà-mà-dwà! pá-oe fie-lè kà-mà-dwà

F
fie-lè dwà-jà-mà-kà kà-wàd-jà kà-nà-kà wàd-jà
mie-gie-hè-lá-là-mà-là fie-lè wàd-jà-mà-nò mó-doen
mie-kie-hè-lá mà mà-hà-là-mà clòm má-kie-lá kie-lá

G
mà-kie-là-hà-mà mà-hà-gà fie-lè mà mà-hà-gà
fie-lè hà-mà hà-mà mà mà-hà-gà clòm hó-ló-voe clòm!
fie-lè mà-hà-là-mà fie-dè-lá hà wò-çó-poe-tàs fie-lè oe! fie-lè tà-dòl

H
dwà-jà dwà-jà-mà-kà kà-nà-kà-mà-djà wà-djà-mà-nò
wà-djà-mà-nò sqie-vè-bá mà-hà-là-mà-là fie-lè dàf-lòz

I
clòm! wò-çó-poe puus sfie-xè! fie-lè kà-mà-dwà!
wà-çà-pà-pà! fie-lè bà-rò-vooj! sqoe-roe-boe-voej!
uu-rie-brè bè-rá-vaaj! oe pá-oe

J
kù-rù-neu-tin wee-gij-nij rù-keu-tin tì-pì deu jàt-çò zó-loe-tuu

K
uu-rie-brie-bè-rá-vaaj fie-lè kà-wà-djà kà-nà-kà mà-djà
ee-mij-nee-pì-mì-veu-dù kà-wà-djà

L
jàt-çò zó-loe-tuu jàt-çò mie-jè mjá kà-mà-dwà-kà puus!
wò-djò-kó wò-djò-kó puus! doe-kuu-nie-kie clòm!
mie-kie fie-lè puus! kà-mà-dwà nà-wò-djò djòm
clòm aa-gies mà-djà mà-djà pè pè lè pè fie-lè mó-doen!

M
doe-kuu-nie-kie kà-mà-nò wó-joe-duu-kie-mie!
gie-lè çá-hà-mà và-hò-mó-moe bloe-tuuf ie-zè-dá wò-çò-pò wò-çò
quu-quu-luu quu! fie-dè-lá wà-çà-pà hà-là-mà skoe-ruu-bie-wè-çá

N
fie-lè! kà-mà-dwà mie-jè-mjá bàg-lò bòg-lò à-pò-pò mie-jè-mjá?
pòf-ló-poef-loe buu-pie-lè pá mie-jè-mjá
kà-mà-kà-mà wòd-jó-kó-kó doe-kuu-nie-kie mie-kie fie-lè! pá

O
kà-mà-dwà nà-djò-wò fie-lè jòm wòd-jò-kó doe-kuu-nie-kie-mie-kie-nie
pá jàt-çò zó-loe-tuu? ie dwà-mò-nò mó-joe-kwie wie-kwie-mie kie-mie-kie
pè pè fie-lè pè pè rà-kwà-bòr bó-joe-vuu skie-vè-bà
kù-rù-neu-keu-tìn wee-gij-nij

P
fie-lè kà-mà-dwà hù-nù-peu-vì-dìm

Q
kwàk-jàk–jàk fie-lè! mie-jè! à-pò-pò àj òj ój mó-doen à-pò
fie-lè dàf-lòz àj hie-mèl mè clòm à-là-mà hà-và mò-glò

R
fie-lè!! kwàj-dòm-mòn! mò-çò ló-voe!
boe-doe-zuu fie-lè-tá dàf-lòz wò-çò-pò
hà-là-mà mà-là hà-là-mà hà-là dwà-jà-mà-kà dwà-jà-mà-kà-là-kà-là
dwà-jà mà-kà-là-pò mó-doen

S
dwà-jà-mà dwà-jà-kà kà-pò-pò kà-kà-djà!!
kà-pò-pò wà-çà-pà kà-pò-pò wà-çà kà
fie-lè! kà-pò-pò wà-çà kà

T
ee-mij-ee-pì-deu jà-mà là-jò-mò-lò mó-loe
wàd-jà-mà-nò-pó doe-kuu-nie sqie-vè-bá mó-doen

U
fie-lè! kwàj-dòm-mòn kò-mò
zò-fló-boe zuu-gie-pè à-pò-pò kwàj-dòm-mòn